Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Op schoolniveau en op stichtingsniveau werken wij aan de zorgvuldig uitvoering van deze wet.

Onze school en de AVG wetgeving
Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal      
Wij gaan als school zo zorgvuldig mogelijk om met de privacy van onze leerlingen, uw kinderen. In verband met het geven van
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze school, worden er gegevens over en van onze leerlingen vastgelegd.  Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.  Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

We maken als school gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben als school met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders daar toestemming voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming voor van u als ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, de Facebookpagina of in de Rietkraagberichten, vragen wij één keer per jaar vooraf uw toestemming. U als ouders mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.

Hoewel wij altijd ons best doen om te voorkomen dat we gemaakte afspraken nakomen kan het voorkomen, heeft de ervaring geleerd, dat er toch een foto van een kind op de site of op facebook geplaatst wordt. We hopen dat u ons daarop wilt wijzen, dan zullen wij het zo snel mogelijk corrigeren. Het blijft mensenwerk.

 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline